Představení naší Bioplynové stanice

15. června 2009

Popis Bioplynové stanice Stonava

Úvod

Prvotní myšlenka výstavby BPS vznikla před pár lety jako jedna z dalších alternativ v dalším rozvoji Farmy Stonava. Po velmi dlouho trvajících přípravách, sbíraní informací a konzultacích jsme se rozhodli k realizaci projektu čistě zemědělské bioplynové stanice v areálu naší farmy. Z důvodu mnoho nejasností v tomto odvětví jsme přistoupili k variantě realizace pouze 500kW verze stanice.


Funkce stanice

Zemědělská bioplynová stanice se sama vybízí jako doplněk k zemědělské farmě, na kterou v mnoha případech bezprostředně navazuje. Bioplynová stanice využívá jako vstupní suroviny odpad z farmy (v tomto případě vepřovou kejdu) a kukuřičnou siláž vypěstovanou na pozemcích farmy. Tyto suroviny se mísí v požadovaném poměru a v přesných časových intervalech se přivádí do plynotěsně uzavřených fermentorů, ve kterých probíhá proces anaerobní digesce (http://cs.wikipedia.org/wiki/Anaerobn%C3%AD_digesce#Bakteri.C3.A1ln.C3.AD_produkce_metanu), při kterém vzniká bioplyn a odpadní digestát. Prostředí ve fermentoru je striktně anaerobní a je v něm udržováná konstantní teplota 39°C, která je optimální pro mezofilní metanogenní bakterie. Samotný bioplyn je spalován v motorgenerátoru a vzniklý elektrický proud je distribuován do sítě. Digestát jako další produkt bioplynové stanice je využíván jako výborné hnojivo, které má příznivý obsah dusíku a oproti vepřové kejdě vykazuje jen minimální pachovou stopu.


Popis použité technologie


Fermentační nádrže

V našem případě jsme zvolili 3ks fermentačních nádrží, které jsou propojeny za sebou, čili vytvářejí tři na sebe navazující fermentační stupně bioplynové stanice, mezi kterými se přemistuje fermentovaná směs kejdy a siláže. Zvolili jsme nádrže o průměru 18m a výšce 7,3m s 4ks vrtulových míchadel firmy Bauer a plynojemem Sattler. Nádrže jsme zvolili montované z ocelových plechů firmy Kohimex.

Homogenizační jímka

Jako „krmné“ místo naší bioplynové stanice jsme zvolili takzvanou homogenizační jímku, ve které dojde k smíchání vstupních surovin a k jejich dávkování do fermentačních nádrží. Veškeré vstupní suroviny jsou do homogenizační jímky přiváděny pomocí podzemního potrubního systému pokud se jedná o čerpatelné látky a nebo pomocí kolového manipulátoru v případě siláže. Tímto se snažíme zamezit případným únikům zápachu. Jímka je provedena jako betonová s tepelnou izolací a vyhříváním.Přečerpávací strojovna

Pro přemísťování materiálu mezi nádržemi je v našem případě použita strojovna kalu s soustavou rozvaděčů a čerpadlem. Tato varianta v sobě skrývá výhodu neomezeného přesouvání materiálu a případného řešení vzniklých problému v genetice stanice.

Strojovna plynu

Tato strojovna slouží k zvýšení tlaku bioplynu jímaného v membránových plynojemech a k jeho odvodnění skrze odvodňovací výměník plyn/voda. Strojovna je taktéž vybavena všemi bezpečnostními prvky jako BAP ventil, kapalinová pojistka nebo vývod na hořák zbytkového plynu, který spaluje přebytečný plyn v době jakéhokoli výpadku kogenerační jednotky.

Strojovna kogenerace

Tato strojovna je osazena kogenerační jednotkou Tedom D580 Bio o elektrickém výkonu 537kW. Na jednotku je napojen spalinový a tepelný výměník, díky kterému využíváme přebytečné teplo k vytápění fermentačních nádrží a areálu Farmy Stonava.


Celý systém je řízen průmyslovým počítačem s výstupem na internet tak aby bylo možno celý chod bioplynové stanice řídit z dálky a takto pohotově řešit vzniklé problémy. Celé zařízení je obsluhováno dvěmi pracovníky, kteří mají na starost veškerý bezproblémový chod stanice.
V momentální době plánujeme rozšíření komplexu bioplynové stanice o jednu fermentační nádrž průměru přes 25m abychom dosáhli výkonu přes 1MW.

Vybrané technické údaje naší BPS

Vstupní sušina 11,4%
Krmná dávka 18,5t siláže
38m3 kejdy
2t drceného kukuřičného zrna
Doředění vodou
Celkem 74 m3/den
Zatížení organickou hmotou 4,9kg/m3/den
Složení bioplynu 53% CH4
40ppm síry
Servisní interval KGJ 1 100mth

Přehled starších článků | Autor: Bc. Radek Koch | Počet přečtení: 10670x


Kontakt

Farma Stonava
735 34 Stonava 1064
Česká republika

Tel.: +420 596 422 153
Fax.: +420 596 422 156

E-mail: info@farmastonava.cz
Web: www.farmastonava.cz

Další informace